Wettelijke vermeldingen

Doelstellingen van de website

De website van het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (hieronder het AEI) vormt een toegang tot het opzoeken van informatie over de partners en het beleid van Wallonië inzake ondernemerschap en innovatie.

Met zijn website wil het Agence pour l’Entreprise & l’Innovation u eenvoudig en snel toegang bieden tot informatie over ondernemerschap en innovatie in Wallonië die op het internet beschikbaar is. Deze website heeft ook tot doel een beschrijving te geven van de verschillende acties die door het agentschap worden gecoördineerd en met de verschillende partners worden uitgevoerd.

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de naleving van de onderstaande algemene voorwaarden. Door deze website te gebruiken, verklaart u kennis te hebben genomen van en de algemene gebruiksvoorwaarden volledig te hebben aanvaard.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening – Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, algemeen van aard en onderhevig aan verandering. We besteden de grootste zorg aan het beheer van deze website. We bieden echter geen garantie voor de juistheid van de informatie die hierop wordt aangeboden. Deze kan overigens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Hieruit volgt dat we geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden aangaande het gebruik dat van deze website kan worden gemaakt. Wanneer het om informatie en documenten gaat die het voorwerp uitmaken van een officiële publicatie, gelden enkel de teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd. De hyperlinks op de website die de gebruikers naar andere websites leiden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid voor wat de inhoud van deze websites betreft. Het AEI kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van welke aard dan ook.

Als u informatie nodig hebt, moet u de bevoegde diensten van het agentschap of de rubriek Contact op deze website raadplegen.

Als u ons een fout meldt (gelieve de URL van de betreffende pagina te vermelden), probeert het AEI deze zo snel mogelijk te herstellen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, lay-outs, illustraties, video’s en andere onderdelen van de website zijn beschermd door het auteursrecht (nationale en internationale bepalingen) of, wanneer het om databases gaat, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van het AEI of, in voorkomend geval, van een derde bij wie het AEI de noodzakelijke machtigingen heeft verkregen. Tenzij anders is overeengekomen, mag de informatie op de website gratis worden gebruikt, maar met vermelding van de bron (te weten: “Agence pour l’Entreprise & Innovation”) en niet voor commercieel of publiciteitsgericht gebruik. Elke reproductie voor commerciële of publicitaire doeleinden van deze informatie is daarentegen strikt verboden.

Elke schending van deze rechten kan leiden tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.